ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ

ನಮ್ಮ ಫ್ರೇಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಜಿಂಜಿಯಾಂಗ್ hanಾನ್ಕ್ಸಿನ್ ISO9001 ಗುಣಮಟ್ಟದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಪಾಸು ಮಾಡಿದೆ.
ನಮ್ಮ ಛತ್ರಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಯು ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಎಸ್‌ಸಿಐ, ಸೆಡೆಕ್ಸ್, ಡಿಸ್ನಿ ಆಡಿಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.